Το Ερευνητικό Εργαστήριο TelSiP σας καλωσορίζει

Το Ερευνητικό Εργαστήριο TelSiP καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη συστημάτων, πιστοποιημένες μελέτες, παροχή υπηρεσιών, συνεργατική ανάπτυξη, συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα κλπ. Αναλυτικότερα, το Εργαστήριο στοχεύει στα εξής:

1. Ανάπτυξη πρωτότυπων συστημάτων, συστήματα και βασικό λογισμικό για τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών. Εκπόνηση εξειδικευμένων και πιστοποιημένων μελετών και μετρήσεων στους τομείς: α) ανάλυσης δεδομένων, β) επεξεργασίας σήματος, γ) υπολογιστικής νοημοσύνης και δ) ευφυών συστημάτων

2. Συνεργασία με επιστημονικούς φορείς για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. 

3. Συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, για την ανάπτυξη εφαρμογών μηχανικής όρασης. 

4. Ανάπτυξη λογισμικού υπολογιστικής νοημοσύνης, έξυπνων συστημάτων ελέγχου, μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης συστημάτων. 

5. Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, υπολογιστικής νέφους, κατανεμημένων και ενσωματωμένων συστημάτων. 

6. Η οργάνωση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και δημοσιεύσεων. 

7. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα τεχνολογίας αιχμής που θεραπεύονται από το Ερευνητικό Εργαστήριο. 

8. Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Το Εργαστήριο διαθέτει μια καλά αναπτυγμένη υπολογιστική υποδομή, καθώς και ένα σημαντικό εξοπλισμό για τις τηλεπικοινωνίες, ώστε να εξυπηρετεί τους τομείς έρευνας και ανάπτυξης.

It is paradoxical, yet true, to say, that the more we know, the more ignorant we become in the absolute sense, for it is only through enlightenment that we become conscious of our limitations. Precisely one of the most gratifying results of intellectual evolution is the continuous opening up of new and greater prospects.
Nikola Tesla