Ερευνητικές Μονάδες

Σύντομη περιγραφή του σκοπού και των στόχων του Ερευνητικού Εργαστηρίου

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Επεξεργασίας Σήματος και Ευφυών Συστημάτων (TelSiP) ιδρύθηκε στις 3 Απριλίου του 2015 (Φ.Ε.Κ. 515/Β/03-04-2015) και επανιδρύθηκε στις 1 Μαρτίου του 2019 (Φ.Ε.Κ. 695/Β/01-03-2019). Αυτό το Ερευνητικό Εργαστήριο αποτελείται από τις παρακάτω 3 Ερευνητικές Μονάδες:

Τηλεπικοινωνίες

Μονάδα 1: Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών, Ενσωματωμένων, Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Εφαρμογών RF 

Αντικείμενα έρευνας:

 • Σχεδιασμός ηλεκτρονικών συστημάτων, τηλεπικοινωνιακών ηλεκτρονικών και ηλεκτρονικών υψηλών συχνοτήτων (RF).
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων ευρυζωνικών επικοινωνιών.
 • Σχεδιασμός συστημάτων οπτικών επικοινωνιών και ανάπτυξη συστημάτων μετάδοσης σημάτων ευρείας ζώνης μέσω οπτικών ινών.
 • Σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων με μικροελεγκτές (μC), ψηφιακούς επεξεργαστές σήματος (DSPs) και FPGAs.
 • Ανάπτυξη μοντέλων σε επίπεδο συστήματος για σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά πρότυπα. Ειδικευμένες μετρήσεις για σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.
 • Ανάπτυξη υποδομής για εργαστηριακή εκπαίδευση από απόσταση.
 • Ανάπτυξη μικροκυματικών υποσυστημάτων, διατάξεων κεραιών και RFIDs.
 • Σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συστημάτων.
 • Στοχαστική μοντελοποίηση και προσομοίωση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
 • Ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών.

Επεξεργασία Σήματος

Μονάδα 2: Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας

 

Αντικείμενα έρευνας:

 • Ψηφιακή επεξεργασία σήματος. Θεωρία ανίχνευσης και εκτίμησης.
 • Προσαρμοστικοί αλγόριθμοι.
 • Επεξεργασία εικόνας και αλγόριθμοι υπολογιστικής όρασης.
 • Επεξεργασία φωνής.
 • Βιομετρική ανάλυση σήματος και εικόνας.
 • Εγκληματολογικές αναλύσεις με βάση βιομετρικά χαρακτηριστικά.
 • Αναγνώριση προτύπων και εφαρμογές.
 • Συμπίεση δεδομένων.
 • Συμπίεση εικόνας και βίντεο και διεθνή πρότυπα.
 • Σύντηξη δεδομένων και πληροφορίας.

Ευφυή Συστήματα

Μονάδα 3: Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Πληροφορικής

Αντικείμενα έρευνας:

 • Υπολογιστική νοημοσύνη (νευρωνικά δίκτυα, ασαφής λογική, εξελικτικοί αλγόριθμοι).
 • Μηχανική μάθηση.
 • Ευφυής έλεγχος.
 • Σχεδιασμός σύγχρονων υπολογιστικών διατάξεων.
 • Σχεδιασμός εφαρμογών νέφους.
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων.
 • Βελτιστοποίηση.
 • Μαθηματική μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων.