Ερευνητικές Μονάδες

Σύντομη περιγραφή του σκοπού και των στόχων του Ερευνητικού Εργαστηρίου

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Επεξεργασίας Σήματος και Ευφυών Συστημάτων (TelSiP) ιδρύθηκε στις 3 Απριλίου του 2015 (Φ.Ε.Κ. 515/Β/03-04-2015) και επανιδρύθηκε στις 1 Μαρτίου του 2019 (Φ.Ε.Κ. 695/Β/01-03-2019). Αυτό το Ερευνητικό Εργαστήριο αποτελείται από τις παρακάτω 3 Ερευνητικές Μονάδες:

Τηλεπικοινωνίες

Μονάδα 1: Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών, Ενσωματωμένων, Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Εφαρμογών RF 

Κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

• Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρονικών Υψηλών Συχνοτήτων (RF).

• Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Ευρυζωνικών Διαμορφώσεων.

• Σχεδιασμός Συστημάτων Οπτικών Επικοινωνιών και ανάπτυξης τεχνικών διαμόρφωσης μετάδοσης σημάτων ευρείας ζώνης, μέσω οπτικών ινών (Radio over Fiber Systems and Networks).

• Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Συστημάτων με Μικροελεγκτές (μC), Ψηφιακούς Επεξεργαστές Σήματος (DSPs) και FPGAs.

• Ανάπτυξη μοντέλων σε επίπεδο συστήματος για σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά πρότυπα (standards).

• Μετρητικές διατάξεις και ειδικευμένες μετρήσεις σε σύγχρονα πρότυπα (standards) τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

• Ανάπτυξη τεχνολογικής υποδομής και πλατφόρμες για εκπαίδευση από απόσταση (Remote Labs).

• Μικροκυματικών υποσυστημάτων και διατάξεων Κεραιών και RFIDs.

• Αλγορίθμων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συστημάτων.

• Στοχαστική μοντελοποίηση και προσομοίωση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

• Δικτυακών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών.

Επεξεργασία Σήματος

Μονάδα 2: Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας

Κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

 • Ψηφιακή επεξεργασία σήματος, θεωρία ανίχνευσηςκαι εκτίμησης.
 • Προσαρμοστικοί αλγόριθμοι.
 • Επεξεργασία εικόνας και αλγόριθμοι υπολογιστικήςόρασης.
 • Επεξεργασία φωνής.
 • Βιομετρική ανάλυση σήματος και εικόνας.
 • Εγκληματολογικές αναλύσεις με βάση βιομετρικάχαρακτηριστικά.
 • Αναγνώριση προτύπων και εφαρμογές.
 • Συμπίεση Δεδομένων.
 • Συμπίεση Εικόνας και βίντεο – Διεθνή πρότυπα.
 • Σύντηξη δεδομένων.

Ευφυή Συστήματα

Μονάδα 3: Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Πληροφορικής

Κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

 • Υπολογιστική νοημοσύνη (νευρωνικά δίκτυα, ασαφήςλογική, εξελικτικοί αλγόριθμοι).
 • Μηχανική μάθηση.
 • Ευφυής έλεγχος.
 • Σχεδιασμός Σύγχρονων Υπολογιστικών Διατάξεων.
 • Σχεδιασμός εφαρμογών Νέφους (Cloud Computing).
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων.
 • Βελτιστοποίηση.
 • Μαθηματική μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων.