Ερευνητικά Έργα

05/2020 – Σήμερα: ΕΔΒΜ103, Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»

Έργο: «Συνεργατικές μέθοδοι προσαρμοστικού αποκεντρωμένου ελέγχου προβλεπτικού μοντέλου με τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης»

Συντονιστής: Δρ. Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης (Καθηγητής – Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)

Ερευνητική ομάδα: Telecommunications, Signal Processing and Intelligent Systems Research Laboratory (TelSiP)

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014-2020

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 41.041,00 €.

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/05/2020 – 31/07/2021

10/2018 – Σήμερα: Ερευνώ Καινοτομώ – ΓΓΕΤ – ΕΣΠΑ

Έργο: «i-React, Next Generation»

Συνεργαζόμενοι φορείς:

– EMTech (Greece)

– TELSIP – University of West Attica (Greece)

Συντονιστής: Δρ. Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης (Καθηγητής – Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)

Ερευνητική ομάδα: Telecommunications, Signal Processing and Intelligent Systems Research Laboratory (TelSiP)

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014-2020

Προϋπολογισμός TelSiP: 163.960,85 €.

Προϋπολογισμός EMTech: 297.500,00 €.

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 461.460,85 €.

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/11/2018 – 30/04/2021

Web: http://ireact-ng.telsip.uniwa.gr

04/2013 – 09/2015: Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας 2012-2014 – ΓΓΕΤ – ΕΣΠΑ

Έργο: «Πολυκαναλικό Μικροκυματικό Ραδιόμετρο για Μετρήσεις Θερμοκρασίας του Εσωτερικού του Ανθρώπινου Σώματος»

Συνεργαζόμενοι φορείς:

– EMTech (Greece)

– TELSIP – University of West Attica (Greece)

– MEDISP – TEI of Athens (Greece)

– WLDCL – NTUA  (Greece)

– Beijing Guoke Huayi Technology Company Limited (China)

Συντονιστής: Δρ. Αθανάσιος Νασιόπουλος (Καθηγητής – Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών – ΤΕΙ Αθήνας)

Ερευνητική ομάδα: Telecommunications and Signal Processing Research Laboratory (TelSiP) – ΤΕΙ Αθήνας

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 441.438,75 €.

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/04/2013 – 30/09/2015

12/2011 – 01/2014: Σύμβαση με ιδιωτικό φορέα

Έργο: «Ανάπτυξη Πειραματικής Τηλεματικής Διάταξης Πομποδέκτη Τεχνολογίας DSRC»

Συντονιστής: Δρ. Γρηγόριος Κουλούρας (Καθηγητής Εφαρμογών – Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών – ΤΕΙ Αθήνας)

Ερευνητική ομάδα: Telecommunications and Signal Processing Research Laboratory (TelSiP) – ΤΕΙ Αθήνας

Φορέας χρηματοδότησης: Bee Tech S.A.

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 9.225,00 €.

Διάρκεια Υλοποίησης: 14/12/2012 – 31/01/2013

12/2011 – 01/2014: Ψηφιακή Σύγκλιση

Έργο: «Υπηρεσίες εικονικών εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας»

Υποέργο: «Ανάπτυξη υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Εικονικών Εργαστηρίων»

Συντονιστής: Δρ. Ιφιγένεια Φουντά (Επίκουρος Καθηγητής – Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής – ΤΕΙ Αθήνας)

Ερευνητική ομάδα: Telecommunications and Signal Processing Research Laboratory (TelSiP) – ΤΕΙ Αθήνας

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 340.000,00 €.

Διάρκεια Υλοποίησης: 15/12/2011 – 31/01/2014